Mass Muscle Gainer 4.62kg
Home Thể Hình Cơ bắp chân (Calves)

Cơ bắp chân (Calves)

Cơ bắp chân trong tập thể hình cũng là một nhóm cơ lớn cần phải tập luyện để giúp bạn tăng khả năng đứng khi nâng tạ để tập các nhóm cơ khác đấy.