Thực phẩm bổ sung Amino Acid cho dân tập thể hình

Tập luyện thể hình rất cần bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết để phát triển cơ bắp trong đó các Amino Acid đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu bạn muốn cơ bắp được phát triển toàn diện thì phải bổ sung Amino Acid đầy đủ. Nếu bạn không có thời gian để chuẩn bị thực phẩm dinh dưỡng tốt thì hãy bổ sung bằng các viên uống nhé.

[full_width]

 • Thức uống AMINO 1 Fruit

  Thức uống AMINO 1 Fruit

  Giá: 770,000₫ Chi tiết

 • Thức uống AMINO 1 Lemon

  Thức uống AMINO 1 Lemon

  Giá: 770,000₫ Chi tiết

 • Viên uống Amino Bolic

  Viên uống Amino Bolic

  Giá: 2,050,000₫ Chi tiết

 • Viên uống Amino gold 1000mg

  Viên uống Amino gold 1000mg

  Giá: 1,500,000₫ Chi tiết

/** Used Only For Touch Devices **/ ( function( window ) { // for touch devices: add class cs-hover to the figures when touching the items if( Modernizr.touch ) { // classie.js https://github.com/desandro/classie/blob/master/classie.js // class helper functions from bonzo https://github.com/ded/bonzo function classReg( className ) { return new RegExp(“(^|s+)” + className + “(s+|$)”); } // classList support for class management // altho to be fair, the api sucks because it won’t accept multiple classes at once var hasClass, addClass, removeClass; if ( ‘classList’ in document.documentElement ) { hasClass = function( elem, c ) { return elem.classList.contains( c ); }; addClass = function( elem, c ) { elem.classList.add( c ); }; removeClass = function( elem, c ) { elem.classList.remove( c ); }; } else { hasClass = function( elem, c ) { return classReg( c ).test( elem.className ); }; addClass = function( elem, c ) { if ( !hasClass( elem, c ) ) { elem.className = elem.className + ‘ ‘ + c; } }; removeClass = function( elem, c ) { elem.className = elem.className.replace( classReg( c ), ‘ ‘ ); }; } function toggleClass( elem, c ) { var fn = hasClass( elem, c ) ? removeClass : addClass; fn( elem, c ); } var classie = { // full names hasClass: hasClass, addClass: addClass, removeClass: removeClass, toggleClass: toggleClass, // short names has: hasClass, add: addClass, remove: removeClass, toggle: toggleClass }; // transport if ( typeof define === ‘function’ && define.amd ) { // AMD define( classie ); } else { // browser global window.classie = classie; } [].slice.call( document.querySelectorAll( ‘ul.grid > li > figure’ ) ).forEach( function( el, i ) { el.querySelector( ‘figcaption > a’ ).addEventListener( ‘touchstart’, function(e) { e.stopPropagation(); }, false ); el.addEventListener( ‘touchstart’, function(e) { classie.toggle( this, ‘cs-hover’ ); }, false ); } ); } })( window );